Przejdz do strony glownej

Aktualności

OSIĄGNIJ SUKCES NA RYNKU PRACY I PRZYSTĄP DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI!
Do kogo jest skierowany projekt?Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego kierowany do:   Osób, które...
W dn. 15.09.2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
odbyło się szkolenie na temat „Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami więzi (RAD) oraz z traumą rozwojową”, zgodnie z umową o współpracy zawartą...
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier...
Powiat Krapkowicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają osoby niepełnosprawne do ubiegania się o pomoc w ramach pilotażowego programu  „...
W związku z realizacją przez Powiat Krapkowicki projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119