Przejdz do strony glownej

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 r.

                                

Powiat Krapkowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej „Programem”, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Terminy i sposób składania karty zgłoszeniowej

Powiatem właściwym do rozpatrzenia i obsługi wniosku jest ten, który na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy wniosek.

Adresat Programu składa Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”, wraz z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz Kartą Pomiaru niezależności funkcjonalnej według skali FIM do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, od dnia 02 stycznia 2023 roku.
Wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Informacja w sprawie realizacji programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 44 67 120 lub osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 202.

Koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu:

  1. W ramach pobytu dziennego, nie mogą przekroczyć:

a)  40 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania,

b) 40 zł brutto na zorganizowanie usług w miejscu innym niż miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, tj. ośrodek wsparcia, dom pomocy społecznej, centrum opiekuńczo- mieszkalne (COM), itp.

        2.   W ramach pobytu całodobowego, nie mogą przekroczyć:

                a) 600 zł brutto za dobę realizacji usług, z zastrzeżeniem lit. b,

                b) 800 zł brutto za dobę realizacji usług dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym
                stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprężoną.

Przez kwotę brutto rozumie się kwotę wynagrodzenia wraz z kosztami pracy. Nie jest dopuszczalne pokrywanie kosztów administracyjnych gminy/ powiatu lub innego podmiotu, któremu gmina/ powiat zleciła realizację Programu.

 

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119