Przejdz do strony glownej

Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. projektem i przedstawienie swoich propozycji, uwag i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach (budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) w pok. 204, II piętro. Adres email pcpr@powiatkrapkowicki.pl.

 

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 23 lutego 2018 r., o godzinie 15.30 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala 100, I piętro).

 

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119