Przejdz do strony glownej

UWAGA w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

 

oraz ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach tylko w sprawach niecierpiących zwłoki w innym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny (centrala 77 44 66 015), listowny (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47 - 303 Krapkowice) lub mailowy (pcpr@powiatkrapkowicki.pl)..

Jednocześnie informuję, że wszelkie niezbędne informacje dotyczace sposobu załatwiania spraw znajdą Państwo  na naszej stronie.

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119