Przejdz do strony glownej

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka

składamy podziękowania z trud i poświęcenie,

za troskę i opiekę, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom.

Z tej okazji życzymy Państwu

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

dużo zdrowia i radości na każdy dzień,

wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości

oraz doświadczenia samych dobrych chwil

 

w pełnieniu tak ważnej roli –

roli Rodzica Zastępczego

 

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119