Przejdz do strony glownej

Aktualności

Projekt „Lepszy start” realizowany w latach 2013 -2014 adresowany jest do 4 grup:GRUPA I – osoby niepełnosprawne (...
Zadanie to ma na celu integrację ON, OU, MŁ i RB ze środowiskiem, przeciwdziałanie ich wyklucz. i kształtowanie pozytywnych postaw otoczenia. W...
GRUPA I – Osoby niepełnosprawne zostały objęte:1) INSTRUMENTAMI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZDROWOTNEJ:Na...
Rekrutacja do projektu LEPSZY START 2012
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach informuje, o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektuLEPSZY START...
Regulamin rekrutacji uczestników projektu LEPSZY START
Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Lepszy start”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Strony

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119