Przejdz do strony glownej

Co robić w sytuacji doznania przemocy lub bycia jej świadkiem

Jeśli ktoś doznaje przemocy lub jest świadkiem  przemocy w rodzinie, bądź najbliższym otoczeniu jego obowiązkiem jest zawiadomienie odpowiednich służb i zapewnienie bezpieczeństwa takiej osobie!

Jeżeli osoba doznaje przemocy w rodzinie i zagraża jej lub jej dzieciom niebezpieczeństwo powinna natychmiastowo powiadomić

Policję (997 lub 112)

W razie doznania obrażenia ciała należy powiadomić

Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)

Pogotowie ratunkowe udzieli natychmiastowej pomocy. Osoba doznająca przemocy może domagać się wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach uszkodzeń ciała oraz ich okolicznościach. Wystawienie takiego zaświadczenia jest bezpłatne i stanowi dowód przeciw sprawcy i w przypadku wszczęcia postepowania karnego zostanie w nim wykorzystane.

OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY!

Placówki pomocowe to między innymi:

- Ośrodki pomocy społecznej pomagające w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

- Powiatowe centra pomocy rodzinie, które oferują pomoc w zakresie prawnym, psychologicznym, terapeutycznym lub udzielające informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc;

- Ośrodki interwencji kryzysowej zapewniające tymczasowe schronienie osobie lub rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej;

-  Ośrodki wsparcia zapewniające schronienie osobom potrzebującym wsparcia;

- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewniające bezpłatne schronienie;

- Policja, Prokuratura do której osoba doznająca przemocy lub będąca jej świadkiem może złożyć doniesienie o przestępstwie;

- Sąd rodzinny i opiekuńczy, w którym można złożyć pozew w sprawach rodzinnych bądź dotyczących opieki nad dziećmi;

- Placówki ochrony zdrowia, gdzie można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach;

- Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych do których można się zwrócić o pomoc jeśli zjawisku przemocy towarzyszy picie alkoholu;

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119