Przejdz do strony glownej

Pełnoletni wychowankowie - ustawa o pomocy społecznej

INFORMACJA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW
objętych pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie;
 • pieniężną na kontynuowanie nauki;
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 • w uzyskaniu zatrudnienia;
 • na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Pełnoletni wychowanek ma prawo do uzyskania wsparcia i pomocy ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązaniu problemów związanych ze szkołą, zatrudnieniem, problemów rodzinnych, mieszkaniowych, prawnych lub innych po opuszczeniu placówki, a także ubiegania się
o świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, korzystania z ofert organizacji
i instytucji wspierających młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Warunkiem uzyskania pomocy, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę
w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej i spełnia inne warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.  z 2012 r. poz. 954), wynosi 30% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) tj. 551,10 zł miesięcznie.

Pomoc pieniężna przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium 776,00 zł) tj. 1.552,00 zł;
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kwota kryterium 600,00 zł ) tj. 1.200,00 zł;

Pomoc o której mowa, przyznaje się do czasu ukończenia przez wychowanka nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez niego 25 roku życia.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wychowanek realizuje indywidualny program usamodzielnienia, m.in. poprzez faktyczną naukę w szkole lub na uczelni, uczestnictwo w zajęciach szkolnych, pokonywanie kolejnych jej etapów, dokumentowanie tego faktu w formie zaświadczeń, uzyskanie wykształcenia zgodnego ze zdolnościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych,
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium 776,00 zł) tj. 1.552,00 zł;
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kwota kryterium 600,00 zł ) tj. 1.200,00 zł;

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • 400% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży, lub gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres powyżej trzech lat – tj. 7.348,00 zł;
 • 200% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od dwóch do trzech lat – tj. 3.674,00 zł;
 • 100% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) - w przypadku osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,  przez okres od roku do dwóch lat – tj. 1.837,00 zł.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • 300% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat – tj. 5.511,00 zł;
 • 200% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od dwóch do trzech lat – tj. 3.674,00 zł;
 • 100% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym, przez okres od roku do dwóch lat – tj. 1.837,00 zł.

Otrzymaną pomoc na usamodzielnienie winno się rozliczyć przedkładając faktury i paragony, potwierdzające zakup ustalonych w protokole przedmiotów, materiałów niezbędnych do polepszenia warunków życiowych, mieszkaniowych i zawodowych, termin rozliczenia środków finansowych wynosi około 2 miesiące licząc od momentu otrzymania pomocy.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy (kwota podstawy 1.837,00 zł) tj. 5.511,00 . Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 • niezbędne urządzenia domowe;
 • pomoce naukowe;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia;

Ważnym elementem otrzymanej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest sposób rozliczenia, który przedstawia się w następujący sposób:

 • wszystkich zakupów dokonujemy po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie;
 • ze sklepu w którym zamierzamy dokonać zakupu, pobieramy fakturę VAT lub fakturę Proforma imienną na osobę usamodzielnianą, zwraca się szczególną uwagę by wydana faktura jako sposób płatności miała przelew, a czas dokonania płatności był co najmniej 7 dniowy.
 • kolejnym etapem jest niezwłoczne dostarczenie faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, tak by można w wyznaczonym terminie dokonać zapłaty, dodatkowo do każdej przedłożonej faktury/faktur w obecności pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach spisywana jest dyspozycja osoby usamodzielnianej z prośbą o pokrycie przedłożonej faktury/faktur. Istnieje również możliwość pokrycia faktury z własnych środków, natomiast w momencie przedłożenia faktury w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach wydaje się dyspozycję przelania środków na  numer konta bankowego wskazany przez osobę usamodzielnianą;
 • ważne jest by rozliczyć całą przyznaną kwotę pomocy;

 

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119