Przejdz do strony glownej

Aktualności

OSIĄGNIJ SUKCES NA RYNKU PRACY I PRZYSTĄP DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI!
Do kogo jest skierowany projekt? Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego kierowany do:   Osób, które chcą...
W dn. 15.09.2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
odbyło się szkolenie na temat „Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami więzi (RAD) oraz z traumą rozwojową”, zgodnie z umową o współpracy zawartą...
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier...
Powiat Krapkowicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają osoby niepełnosprawne do ubiegania się o pomoc w ramach pilotażowego...
W związku z realizacją przez Powiat Krapkowicki projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119