Przejdz do strony glownej

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kilińskiego 1
47 - 303 Krapkowice

budynek Starostwa Powiatowego
pok. 202 - 206, II piętro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach urzęduje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730 do 1530.

 

Kontakt telefoniczny:

Centrala: 77 44 66 015

Dyrektor: 77 44 66 030

Dział pomocy dziecku i rodzinie
usamodzielnienia
77 44 67 113

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia
pomoc osobom doznającym przemocy
77 44 67 118

Dział administracyjno-finansowy
77 44 67 118

Dział rehabilitacji
dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych
77 44 67 120

Zespół ds. pieczy zastępczej
rodziny zastępcze
77 44 67 114

Inspektor ochrony danych osobowych
Grzegorz Cegłowski
tel. 77 44 67 120
 e-mail: g.ceglowski@powiatkrapkowicki.pl.

FAX
77 44 67 119

Kontakt elektroniczny:
pcpr@powiatkrapkowicki.pl

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119