Przejdz do strony glownej

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo psychologiczne:

Poradnictwo psychologiczne udzielane przez psychologa obejmuje obszary takie jak:

 • przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna w rodzinie,
 • konflikty  i brak porozumienia między partnerami,
 • kryzys rodzinny w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej, partnerskiej,
 • doświadczanie przewlekłej choroby,
 • stres chroniczny w związku z trudną sytuacją rodzinną, zawodową,
 • dolegliwości, przeżywane jako psychiczny dyskomfort,
 • myśli samobójcze.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Oferowana pomoc psychologiczna jest całkowicie bezpłatna!

Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, będących mieszkańcami Powiatu Krapkowickiego.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Barbara Wiertelak- Pracownik Socjalny

 • telefonicznie pod numerem: 77 44 67 118; 77 44 66 030

osobiście pod adresem: Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 ul. Kilińskiego 1 (pokój 204 II piętro).

 

Poradnictwo prawne:

Poradnictwo prawne realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego itp.;

Zakres oferowanych usług prawnych obejmuje:

 • Świadczenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego dotyczącego przemocy, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,
 • Pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, w tym do sądu i innych instytucji.

Oferowana pomoc prawa jest całkowicie bezpłatna!

Pomoc Prawna skierowana jest do osób dotkniętych sytuacją kryzysową oraz do rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Barbara Wiertelak- Pracownik Socjalny

 • telefonicznie pod numerem: 77 44 67 118; 77 44 66 030

osobiście pod adresem: Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 ul. Kilińskiego 1 (pokój 204 II piętro).

 

Informujemy również, że od 1 kwietnia 2020 r. w

Przychodni Lekarskiej NZOZ „Otmęt”

47-303 Krapkowice, ul. Jagiellońska 29, działa:

 

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,

który, oferuje wsparcie psychologa, psychoterapeuty oraz terapeuty środowiskowego. Usługi przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 21 roku życia.

Porady są bezpłatne, finansowane w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

Z pomocy w  ośrodku skorzystać mogą m.in. dzieci i młodzież z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (np. depresją), zaburzeniami odżywiania, z obniżona samooceną, problemami z zachowaniem lub podejrzeniem trudności rozwojowych (np. spektrum autyzmu).

W zakres pomocy wchodzą:

 • porada psychologiczno- diagnostyczna,
 • porada psychologiczna,
 • sesja psychoterapii indywidualnej,
 • sesja psychoterapii rodzinnej,
 • sesja psychoterapii grupowej,
 • sesja wsparcia psychospołecznego,
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Zapraszamy do współpracy: rodziców, szkoły, przedszkola, pedagogów, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zapisy są prowadzone bezpośrednio w Porzychodni Lekarskiej NZOZ „Otmęt”.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00- 14.00

tel. 798 867 421

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119