Przejdz do strony glownej

AKTWYNY SAMORZĄD 2024 - SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!

AKTWYNY SAMORZĄD 2024 - SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!

Powiat Krapkowicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają osoby
z niepełnosprawnościami do ubiegania się o dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”. Wniosek będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wnioski o dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II będzie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca 2024 r. będą one przyjmowane do 31 sierpnia br. w Module I oraz do 10 października br. w Module II.

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej
- a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777),
portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiskach będzie można złożyć elektroniczny wniosek (Oddział Opolski PFRON ul. Katowicka 55, 45-061 Opole).

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP
i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Programu Panią Agnieszką Konopką,
Inspektorem ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, pod nr tel. 77 44 67 120.

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119