Przejdz do strony glownej

Nabór osób chętnych do przystąpienia do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach informuje, że prowadzi nabór osób chętnych do przystąpienia do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2023 r. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są do:

1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie i złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (budynek Starostwa Powiatowego, II p., pok. 204) deklaracji uczestnictwa w programie. Deklarację można znaleźć w zakładce do druku. Możną ją złożyć osobiście, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres email pcpr@powiatkrapkowicki.pl.

Szczegółowe informacje dot. udziału w ww. Programie udzielane są w siedzibie PCPR w Krapkowicach lub telefonicznie pod numerem tel. 77 44 67 118, od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119