Przejdz do strony glownej

"Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

Powiat Krapkowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizuje Program
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

 

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej „Programem”, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Terminy i sposób składania karty zgłoszeniowej

Powiatem właściwym do rozpatrzenia i obsługi wniosku jest ten, który na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy wniosek.

Adresat Programu składa Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” wraz z ważnym orzeczeniem
o niepełnosprawności do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, od dnia 22 stycznia 2024 roku do wyczerpania limitu miejsc.

 

Informacja w sprawie realizacji programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach)
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 44 67 120 lub osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 202.

 

Koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu w ramach pobytu dziennego, nie mogą przekroczyć 50 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit godzin: do 240 dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego. Przez kwotę brutto rozumie się kwotę wynagrodzenia wraz z kosztami pracy.

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119