Przejdz do strony glownej

Projekt pt. Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. realizuje projekt pt. Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu Fundacja utworzyła 9 Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w tym Okręgowy Ośrodek Pomocy
w Domu Matki i Dziecka w Opolu. w których dyżurować będą osoby pierwszego kontaktu oraz specjaliści świadczący pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pełny zakres usług oferowanych na rzecz osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków i osób im najbliższych
z terenu województwa opolskiego obejmuje:

 1. pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną lub psychiczną,
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 4. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
 8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 9. finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
 11. finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych,
 12. usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła
  w wyniku przestępstwa,
 13. finansowanie robót budowlanych, w tym pokrywanie kosztów dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych,
 14. pokrywanie kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej lub kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń,
 15. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 16. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, butów lub bonów na zakup odzieży, bielizny
  i obuwia,
 17. pokrywanie kosztów zakupu środków czystości i higieny osobistej lub bonów na zakup środków czystości i higieny osobistej,
 18. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim nad którym sprawuje pieczę lub uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie specjalistyczna pomoc,
 20. zakup urządzeń i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

PCPR Krapkowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podstawowe zadania PCPR skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze...

Przydatne linki

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 44 66 012

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie usamodzielnienia

tel. 77 44 67 113

 

Dział interwencji kryzysowej i wsparcia pomoc osobom doznającym przemocy

tel. 77 44 67 118

 

Dział rehabilitacji dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

tel. 77 44 67 120

 

Zespół ds. pieczy zastępczej rodziny zastępcze

tel. 77 44 67 114

 
Fax 77 44 67 119